Finansiering

Vårt samarbeide med SG finans gjør at alle våre produkter kan leases

 • Det er mange fordeler ved å velge leasing

 • Inntil 100 % finansiering

 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål

 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen

 • De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden

 • Enkel budsjettering og regnskapsføring da leien utgiftsføres i sin helhet

 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet

 • Vanligvis tas kun sikkerhet i utstyret. Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter

 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening

 • Fleksibel finansieringsform. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger

 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse

 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr

 • Finansiell spredning

 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet

 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.