Garanti/Reklamasjon

Forbrukeren kan ikke gjøre krav gjeldene dersom feilen eller svikten er en følge av:

a)  Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.
b)  Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med monterings-/bruksanvisning eller annen uforsvarlig behandling
c)  Inngrep eller reparasjoner utført av en ikke autorisert reparatør og/eller bruk av uoriginale reservedeler/tilbehør.
d)  Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Leverandørens kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjon på mer en +/- 10 % av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser, samt uregelmessigheter i vannforsyningen.
e)  Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.
f)  Normal slitasje. (Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskifting av slitasjekomponenter. Normalt vedlikehold som dette må forbrukeren selv bekoste).

Garantibestemmelser ved kjøp av husholdningsapparater i Norge

  1. Bestemmelsenes gyldighetsområde Disse garantibestemmelsene regulerer forbrukerens rettigheter overfor leverandøren ved kjøp av alle typer husholdningsapparater til privat bruk i Norge.
  2. Leverandørens garanti Leverandøren garanterer at produktet ved levering har den kvalitet og de egenskaper som er angitt i Leverandørens brosjyrer, annonser, bruksanvisninger ogannet skriftlig salgsmateriell. Garantitiden er 2 - to - år fra den dag forbrukeren overtok apparatet. Forhold som ikke omfattes av garantien er beskrevet i pkt. 7. I hele garantitidenhar Leverandøren bevisbyrden for at feil som oppstår ikke skyldes slike forhold, eller på annen måte utgjør en mangel i lovens forstand. Etter garantitidens utløp vil forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister fortsatt gjelde, jfr. pkt. 5 annet ledd.
  3. Leverandøren og forhandlerens ansvar Leverandørens plikt til å utbedre mangler etter pkt4 er ikke betinget av at det foreligger en mangel i forholdet mellom Leverandøren og forhandler. Plikten går derfor lenger enn forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Leverandørens plikt omfatter imidlertid ikke mangler som skyldes at forhandleren har forsømt å gi opplysninger eller gitt uriktige opplysninger, jfr. forbrukerkjøpslovens § 16 b) og c). Det samme gjelder hvis mangelen skyldes skade eller andre forhold som apparatet er påført etter at risikoen gikk over på forhandleren. I disse tilfellene står forhandleren selv ansvarlig.
  4. Leverandørens plikt til å utbedre Leverandøren plikter å utbedre en mangel som måtte oppstå innenfor garanti-/reklamasjonsperioden, på de vilkår som er beskrevet i de følgende punkter. Leverandøren forbeholder seg retten til å kontrollere om det faktisk er en mangel til stede. Hvis det konstateres at det ikke foreligger mangel, må forbrukeren betale for undersøkelsen og reparasjonen. Forbrukeren skal på forhånd ha blitt gjort oppmerksom på at han selv må dekke slike kostnader.
  5. Forbrukerens plikt til å reklamere Forbrukeren plikter å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjonen må fremsettes senest to måneder etter at mangelen ble oppdaget. En reklamasjon må videre skje senest 2 år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er den absolutte fristen for å reklamere i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser 5 år.
  6. Leverandørens rutiner ved mangelsutbedring Leverandøren eller den som handler på Leverandørens vegne, plikter å utbedre en mangel hos forbrukeren eller på et anvist verksted etter de følgende retningslinjer. Med mindre noe annet fremgår nedenfor, betaler Leverandøren kostnadene for utbedringen. a) Mangelsutbedring uført hjemme hos forbrukeren: Slik utbedring vil gjelde produkter som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader, og som er solgt og fortsatt befinner seg i det naturlige salgsdistriktet. Med naturlig salgsdistrikt menes en avstand på maks 20 km fra salgsstedet (butikk). Dersom avstanden er større, men forhandleren er den som ligger nærmest forbrukeren, vil Leverandøren allikevel dekke reisekostnadene. Forbrukeren plikter å stille produktet lett tilgjengelig for den som skal utføre mangelsutbedringen. Plikten til å utføre vederlagsfri mangelsutbedring gjelder ikke hvis dette fører til urimelige kostnader for Leverandøren. Urimelige kostnader kan relatere seg til utbedringen og/eller hvis produktet ikke kan nås med vanlig kommunikasjonsmiddel, via offentlig vei o.l. Slike merkostnader må eventuelt dekkes av forbrukeren selv. b) Mangelsutbedring utført på verksted: Produkter, som forbrukeren selv uten vesentlig ulempe kan hente og bringe, leveres til anvist verksted/leveringssted. Produkter, som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader, men som likevel må repareres på verksted, skal i mangel av annen avtale transporteres på rimeligste måte og for Leverandørens regning. Produktet skal være forsvarlig emballert.
  7. Hva Leverandøren ikke er ansvarlig for Forbrukeren kan ikke gjøre krav gjeldene derso feilen eller svikten er en følge av: a) Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning. b) Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med monterings-/bruksanvisning eller annen uforsvarlig behandling. c) Inngrep eller reparasjoner utført av en ikke autorisert reparatør og/eller bruk av uoriginale reservedeler/tilbehør.d) Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Leverandørens kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjon på mer en +/- 10 % av merkespenning,lynnedslag, elektriske forstyrrelser, samt uregelmessigheter i vannforsyningen. e) Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet. f) Normal slitasje. (Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskifting av slitasjekomponenter. Normalt vedlikehold somdette må forbrukeren selv bekoste.)
  8. Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkår, kan gjennom Forbrukerrådets klageapparat bringes inn for avgjørelse i bransjens reklamasjonsnemd
  9. Næringskjøp Med næringskjøp forstås alle salg fra forhandler til ikke-fysiske personer ellersalg til fysiske personer som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.Fornæringskjøp er reklamasjonstiden 6 måneder. Kjøperen kan ikke kreve erstatning med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Under ingen omstendigheterstattes indirekte tap som driftsstans m.v.